Používání souborů cookie

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

 

Ochrana soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás nesmírně důležitá. Proto vynakládáme veškeré úsilí na ochranu osobních údajů návštěvníků našich webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů jasně představují a vysvětlují zásady a rozsah zpracování všech osobních údajů. Zahrnuje také postup při používání souborů cookie. K zajištění vysoké úrovně ochrany zpracování osobních údajů jsou používána nejmodernější technická a organizační opatření.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou určeny všem osobám, které používají webové stránky https://innpro.cz. Jsou platné od 30. června 2023.

 

DEFINICE:

 

  1. Správce – subjekt, který samostatně určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Správcem osobních údajů osob je společnost INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik.
  2. Osobní údaje – informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě,
  3. Webové stránky: internetové služby jsou k dispozici na adrese: https://innpro.cz
  4. RODO – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,
 • Příjemce/uživatel – návštěvníci našich webových stránek,
 1. Zásady – tyto zásady ochrany osobních údajů účinné od 30. června 2023.
 2. Soubory cookie – data IT, textové soubory uložené v zařízeních uživatelů (např. v notebooku, počítači, tabletu nebo telefonu) přenášené webovými stránkami.KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK HO MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Správcem osobních údajů všech uživatelů webových stránek ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (RODO) je společnost INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., která je správcem webových stránek dostupných na adrese: https://innpro.cz.

 

JAK KONTAKTOVAT SPRÁVCE ÚDAJŮ?

Ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů v rámci používání webových stránek https://innpro.cz/ se můžete obrátit na správce prostřednictvím e-mailové adresy: dane.osobowe@innpro.pl nebo korespondenčně na uvedenou adresu: Rudzka 65c, 44-200 Rybnik.

 

JAK ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A JAKÝ TYP VAŠICH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje od vás získáváme při vstupu na webové stránky, vyplnění kontaktního formuláře, v souvislosti s vašimi dotazy nebo přihlášením k odběru newsletteru. Kromě toho získáváme údaje v rámci formuláře pro registraci účtu na webových stránkách. Správce zpracovává následující vaše osobní údaje:

 1. vaše jméno/název společnosti, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace obsažené v textu vaší zprávy prostřednictvím našich webových stránek a prostřednictvím vaší e-mailové adresy za účelem vyplnění kontaktního formuláře a kontaktování nás,
 2. vaše jméno, e-mailovou adresu za účelem nastavení odběru našeho newsletteru,
 3. název vaší společnosti, DIČ, jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo a přihlašovací údaje pro registraci účtu,
 4. v souvislosti s používáním souborů cookie: IP adresa, název domény, typ prohlížeče, typ operačního systému, jakož i údaje o navigační cestě uživatele a době strávené na konkrétních podstránkách,
 5. údaje nezbytné pro zadání objednávky a vystavení faktury nebo účtu: jméno, příjmení, název společnosti, adresa, vsuvka, telefonní číslo, e-mailová adresa při zadávání objednávky,

 

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • Komunikace s vámi. Vaše osobní údaje používáme ke komunikaci s vámi v souvislosti s poskytováním našich služeb prostřednictvím různých kanálů, např. e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • Prodej a dodávka produktů, služeb a plné využívání stránek https://innpro.cz/. Vaše osobní údaje používáme k přijímání a vyřizování marketingových objednávek.
 • Vaše údaje zpracováváme za účelem provádění přímého marketingu, jakož i za účelem zasílání newsletterů s informacemi o nabídkách nebo obsahu, který představuje obchodní informace zasílané elektronicky. 
 • K zajištění bezpečnosti služby. Vaše osobní údaje používáme k zajištění bezpečnosti elektronicky poskytovaných služeb,
 • Předcházení podvodům. Vaše osobní údaje používáme k prevenci a odhalování podvodů a zneužití s cílem chránit vaši bezpečnost, 
 • Dodržování zákonných povinností. Vaše údaje shromažďujeme a používáme za účelem dodržování právních předpisů,
 • Vyřizování stížností a dotazů. Vaše osobní údaje používáme k vyřizování stížností, které jste podali vy nebo které se týkají našich stránek, a k zodpovídání vašich dotazů, 
 • Doporučení a personalizace. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem doporučení produktů a služeb, které by vás mohly zajímat.

 

NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpracováváme vaše údaje:

 1. Pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO). Správce zpracovává vaše osobní údaje mimo jiné na základě:
 • spotřebitelské právní předpisy, 
 • daňové právo 
 • občanské právo,
 • telekomunikační právo, 
 • právní předpisy o poskytování elektronických služeb
 1. Pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO), 
 2. pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO).

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu rovněž nemá vliv na slučitelnost se zpracováním, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje jsou sdíleny s dceřinými společnostmi správce. Ty dodržují stejně vysoký standard péče o bezpečnost vašich osobních údajů. Sdílení probíhá pro přesně vymezené účely a způsobem popsaným níže:

 • Vaše osobní údaje poskytujeme orgánům veřejné moci a subjektům, které plní veřejné úkoly nebo jednají jménem orgánů veřejné moci, a to pouze v rozsahu a pro účely, které vyplývají z obecně platných právních předpisů, 
 • Vaše osobní údaje poskytujeme subjektům spolupracujícím se správcem, které zpracovávají osobní údaje na základě příslušných smluv,
 • Vaše osobní údaje sdílíme se subjekty, které plní úkoly správce, např. s poskytovatelem softwaru,
 • Sdílíme statistické informace o našich uživatelích s třetími stranami; třetí strany nejsou schopny na základě těchto informací identifikovat konkrétního uživatele.

 

PŘEDÁVÁME VAŠE ÚDAJE DO ZEMÍ MIMO EHP?

Subjekty, které zpracovávají a shromažďují osobní údaje na našich webových stránkách, sídlí většinou v Polsku a v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP). Mimo EHP má sídlo v USA pouze spolupracující subjekt pro poskytování statistických služeb našich webových stránek, který využívá nástroj Google Analytics, společnost Google Inc. V souladu s pokyny Evropské komise jsme provedli individuální posouzení stupně ochrany údajů poskytované při přeshraničním předávání údajů společnosti Google. Podle našeho posouzení obsahují zásady ochrany osobních údajů poskytnuté společností Google všechny nezbytné smluvní doložky, které zajišťují odpovídající stupeň ochrany těchto údajů. Používáním naší služby souhlasíte s předáváním svých statistických údajů společnosti Google Inc. se servery a sídlem v USA. Pokud s předáváním svých údajů nesouhlasíte, musíte naši službu přestat používat.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění výše uvedených účelů; ne kratší než dobu stanovenou v předpisech o archivování nebo jiných právních předpisech. Elektronické dokumenty obsahující osobní údaje budeme uchovávat také v případě, že:

 1. údaje mohou být relevantní pro probíhající nebo budoucí soudní řízení, 
 2. to bude vyžadovat zákon, 
 3. se domníváme, že údaje mohou být relevantní v průběhu zjišťování, prosazování nebo obhajoby našich práv,

JAKÁ MÁTE PRÁVA PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zpracování vašich osobních údajů zahrnuje respektování vašich práv týkajících se ochrany vašeho soukromí.

Jak uplatnit svá práva: Abyste zajistili uplatnění svých práv, můžete kontaktovat správce služby zasláním e-mailu na adresu: dane.osobowe@innpro.pl. Kontaktováním určené osoby můžete získat kopii svých údajů nebo získat další informace o jejich zpracování. Abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů, zavedli jsme interní postupy, které nám umožní snadno uplatnit vaše práva.

Pokud si přejete uplatnit některé z níže popsaných práv, kontaktujte prosím správce na adrese dane.osobowe@innpro.pl.

 

 • Právo na přístup k vašim osobním údajům. Uplatnění tohoto práva nám umožňuje informovat vás o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, a pokud ano, máte právo získat kopii svých osobních údajů. Kromě toho vám také umožní ověřit si, zda vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem.

 

 • Právo na opravu vašich osobních údajů. Pokud zjistíte, že vaše údaje jsou neúplné, nepravdivé nebo zastaralé, máte možnost požádat o opravu uvedených informací. Upozorňujeme, že při vyhovění vaší žádosti jsme povinni ověřit správnost nově poskytnutých osobních údajů, které se vás týkají.

 

 • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vznesete námitku proti dalšímu zpracování, musíme ověřit, zda máme stále převažující a oprávněný důvod pro další zpracování vašich osobních údajů. Uplatnění tohoto práva vám umožňuje požadovat omezení dalšího zpracování vašich osobních údajů v následujících případech:

 

 • Pokud máte pochybnosti o správnosti svých osobních údajů,
 • když zjistíte, že naše zpracování není v souladu s platnými právními předpisy,
 • když potřebujete vaše údaje k prokázání, uplatnění nebo obhajobě nároků.

 

 • Právo na vymazání osobních údajů. Vaše osobní údaje jsme povinni neprodleně vymazat:

 

 • Pokud vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, 
 • pokud jste uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování, 
 • když jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme zpracovávali vaše osobní údaje, 
 • pokud jsme vaše údaje zpracovávali protiprávně nebo jsme povinni vaše osobní údaje vymazat, abychom splnili povinnost uloženou platnými právními předpisy.

 

Vezměte prosím na vědomí, že nejsme vždy povinni vaše údaje vymazat, zejména pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti.

 

 • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů je vhodné, pokud se domníváte, že zpracování ovlivňuje vaše práva nebo svobodu. Své právo vznést námitku můžete odůvodnit svou konkrétní situací, z níž vyplývá, že zpracování vašich osobních údajů porušuje vaše práva nebo svobody. V některých konkrétních situacích můžeme prokázat, že máme oprávněný důvod pro zpracování vašich osobních údajů, který převažuje nad vašimi právy a svobodami. Především v případě zajištění bezpečnosti webových stránek a prevence podvodů. V uvedených případech se toto právo neslučuje s právem na výmaz.

 

 • Právo na přenositelnost vašich osobních údajů. Pokud si přejete získat své osobní údaje osobně nebo poskytnout své osobní údaje určené třetí straně v běžném strojově čitelném formátu, můžete uplatnit své právo na přenositelnost údajů.


 • Právo podat stížnost. Nezapomeňte také, že máte právo podat stížnost v souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Stawki 2, 00-193 Varšava). Přestože máte právo podat stížnost, byli bychom vám velmi vděčni, kdybyste nám před podáním stížnosti dali příležitost vyjádřit se k vašemu případu a obavám ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů. Z tohoto důvodu bychom velmi ocenili, kdybyste se obrátili na správce údajů.

 

Snažíme se co nejrychleji reagovat na všechny právně odůvodněné žádosti. Pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo jste podali více žádostí, může nám to trvat déle, než je obvyklé. V takovém případě vás budeme informovat o prodloužení lhůty a budeme vás informovat o průběhu vyřizování vaší žádosti.

JAK JSOU MÉ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

 • Usilujeme o co nejvyšší úroveň zabezpečení uživatelů webových stránek, a proto neustále pracujeme na zabezpečení a ochraně vašich osobních údajů během přenosu pomocí specializovaných šifrovacích protokolů a specializovaného softwaru.

 

 • Průběžně organizujeme, udržujeme a aktualizujeme fyzická, elektronická a procesní ochranná opatření týkající se získávání, uchovávání a zveřejňování osobních údajů našich uživatelů. Zavedená ochranná opatření vám poskytují nejvyšší úroveň důvěry v bezpečnost vašich osobních údajů,

 

 • Všechny informace o vás, které zpracováváme, ukládáme na vhodně zašifrovaných a zabezpečených serverech. Správce pravidelně vyhodnocuje úroveň zabezpečení v rámci své sítě a dbá na to, aby sledoval interní předpisy a zavedené postupy, které chrání vaše údaje před všemi možnými negativními důsledky.

 

 • Vezměte prosím na vědomí, že ani nejvyšší bezpečnostní standardy založené na nejmodernějších technologiích nezajišťují absolutní bezpečnost vašich osobních údajů, pokud jsou informace zpřístupněny prostřednictvím internetu nebo veřejně přístupných sítí. Existuje proto riziko, že k vašim osobním údajům mohou získat přístup neoprávněné třetí strany.

POUŽITÍ COOKIES

Co jsou to soubory cookie? Nejsou ničím jiným než jakýmikoliv IT daty, zejména textovými soubory, které uživatelé ukládají do svých koncových zařízení přenášených různými webovými stránkami. Cookies nám umožňují rozpoznat vaše zařízení a zobrazit webové stránky přizpůsobené vašim individuálním preferencím. Soubory cookie obvykle obsahují: název webové stránky, ze které pocházejí,

Za jakým účelem používáme soubory cookie? Soubory cookie a další technologie (souhrnně označované jako „soubory cookie“) používáme k rozpoznání vašeho prohlížeče nebo zařízení, abychom se dozvěděli více o vašich zájmech a poskytli vám potřebné funkce. Cookies používáme zejména k těmto účelům:

 • Prevence podvodné činnosti,
 • zvýšení bezpečnosti,
 • podávání zpráv (to nám umožní měřit a analyzovat výkonnost našich služeb),

Jaké soubory cookie používáme? Na webových stránkách používáme dva hlavní typy souborů cookie: „relační“ tzv. „session cookies“ a „trvalé“ tzv. „persistent cookies“. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které se ukládají ve vašem zařízení, dokud nevypnete webový prohlížeč. Trvalé soubory cookie jsou ve vašem zařízení uloženy po určitou dobu v parametrech souborů cookie nebo dokud je sami nesmažete. V rámci webových stránek se používají následující typy souborů cookie:

 • Nezbytné – umožňují vám používat služby dostupné na webových stránkách, např. autentizační soubory cookie – používají se u služeb, které vyžadují autentizaci na webových stránkách, 
 • Výkonnostní – umožňují shromažďovat veškeré informace o způsobu používání webových stránek, 
 • Funkční – umožňují zapamatovat si vámi zvolené konfigurace a přizpůsobit si rozhraní, např. s ohledem na zvolený jazyk nebo region, velikost písma, vzhled webových stránek atd,
 • Bezpečnostní – slouží k odhalení zneužití autentizace v rámci webové stránky,

Jaká bezpečnostní pravidla by měl dodržovat? Vaše zařízení by mělo mít antivirový software s aktuální databází definic virů, aktualizovanou a bezpečnou verzi webového prohlížeče a zapnutý firewall. Doporučuje se také zapnout ve webovém prohlížeči antiphishingové filtry, které kontrolují, zda je webová stránka pravá a neslouží k podvodným účelům. Měli byste si také dávat pozor na to, jaké přílohy otevíráte a na jaké odkazy klikáte. Uživatelé by měli používat pouze důvěryhodné bezdrátové sítě.

Obsahují soubory cookie osobní údaje? Ačkoli soubory cookie neobsahují osobní údaje, některé informace uložené v souborech cookie, jako jsou vaše preference, mohou být považovány za osobní údaje. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie mohou být zpracovávány pouze za účelem plnění určitých funkcí pro uživatele, jak je popsáno výše. Tyto údaje jsou šifrovány tak, aby k nim neměly přístup neoprávněné osoby.

Jak zajistíme bezpečnost? Abychom zajistili bezpečnost zpracování vašich osobních údajů, používáme mechanismy pro ukládání a čtení souborů cookie, které neumožňují stahování citlivých informací z vašeho zařízení. Přenos jakýchkoli virů, trojských koní a jiných červů z našich serverů do vašeho Zařízení není možný.

Odstranění souborů cookie a změna předvoleb. Oprávnění webových stránek ukládat a získávat soubory cookie je založeno na vašem souhlasu. Tento souhlas je udělen při konfiguraci prohlížeče nebo při přístupu na webové stránky. Máte možnost kdykoli a jakýmkoli způsobem nakonfigurovat své nastavení a určit podmínky ukládání souborů Cookies. Standardní software pro prohlížení webových stránek standardně umožňuje ukládání souborů cookie do vašeho koncového zařízení. Automatické zpracování souborů cookie můžete kdykoli sami zablokovat v nastavení svého prohlížeče. Níže naleznete odkazy na webové stránky různých prohlížečů s podrobnými pokyny týkajícími se souborů Cookies, včetně způsobu jejich odstranění:

 • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 • Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Pokud ve svém prohlížeči zakážete všechny soubory cookie, nebudeme my ani třetí strany přenášet soubory cookie do vašeho prohlížeče. Pokud tak učiníte, budete možná muset při každé návštěvě webových stránek ručně upravit některé předvolby a některé funkce a služby nemusí fungovat.

Abyste mohli uplatnit své právo vznést námitku, které vám přiznává RODO, je nutné odhlásit se ze všech zařízení a vymazat z nich soubory cookie. Proces aktualizace může trvat až 48 hodin.

 

OBCHODNÍ INFORMACE – MARKETING & NEWSLETTER

Vaše kontaktní údaje a informace o vašich aktivitách na portálu můžeme použít k propagaci našeho zboží a služeb. Zpracovávané údaje a předpisy uplatňované na základě vašeho souhlasu jsou vždy odpovídajícím způsobem upraveny. Poskytujeme vám také možnost odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely a vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro tento účel.

Důvodem marketingových aktivit je především váš souhlas a oprávněný zájem správce na propagaci služeb. Upozorňujeme, že váš souhlas s marketingovými aktivitami Správce je zcela dobrovolný. Vaše údaje budeme pro marketingové účely zpracovávat tak dlouho, dokud svůj souhlas se zasíláním obchodních informací od Správce neodvoláte.

Služby jakiwniosek.co.uk mohou obsahovat reklamy třetích stran a odkazy na jejich webové stránky. Reklamní partneři třetích stran mohou shromažďovat informace o vás pouze tehdy, když komunikujete s jejich obsahem, reklamami a službami.

 

REVIZE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit nebo aktualizovat, zejména v případě, že potřeba nebo povinnost provést změny vyplyne ze změny právních předpisů. Veškeré podstatné změny budou zveřejněny na této stránce a budeme vás o nich navíc informovat prostřednictvím našich webových stránek.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Další informace o zpracování vašich osobních údajů, včetně odpovědí na otázky týkající se celého rozsahu zásad ochrany osobních údajů, získáte, když se obrátíte na správce.

Wiadomość została wysłana.
Wkrótce się z tobą skontaktujemy.